January 8, 2018

Saturs

 

IEVADS

I LATVIJAS TERITORIJA

1. Valsts teritorija
2. Valsts teritoriālā organizācija

2.1. Telpiskās vienības un to loma
2.2. Administratīvā sistēma
2.3. Latvijas teritorijas

3. Valsts administratīvi teritoriālā iedalījuma vēsture
4. Latvijas administratīvās pārvaldības teritorijas pēc neatkarības atjaunošanas
5. Pārvaldes un attīstības teritorijas

5.1. Plānošanas reģionu teritorijas
5.2. Statistikas reģioni
5.3. Administratīvā statusa noteiktie reģioni
5.4. Vēlēšanu apgabali
5.5. Tiesu apgabali
5.6. Sektoru pārvaldes teritorijas

6. Reģionālās politikas mērķteritorijas
6.1. Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste
6.2. Pierobeža

II ĢEOLOĢISKĀ VIDE UN RESURSI

1. Ģeoloģiskais novietojums, attīstības vēsture un virsmas hipsometrija
2. Pirmskembrija pamatklintājs un tā uzbūve

2.1. Pamatklintāja iežu vecums
2.2. Pamatklintāja blokveida uzbūve
2.3. Pamatklintāja dziļāko slāņu ģeoloģiskā uzbūve

3. Pirmskvartāra nogulumieži un platformsegas uzbūve

3.1. Nogulumiežu segas stratigrāfiskais iedalījums, uzbūve, sastāvs un reģionālās atšķirības
3.2. Platformsegas struktūras

4. Kvartāra nogulumi

4.1. Pleistocēna nogulumu stratigrāfija un uzbūve
4.2. Pēdējā apledojuma beigu posms un tā nogulumi
4.3. Holocēna hronostratigrāfija un nogulumi

5. Reljefs

5.1. Pamatklintāja paleovirsma un tektoniskās struktūras
5.2. Zemkvartāra virsma
5.3. Mūsdienu zemes virsma
5.3.1. Zemes virsmas lielformas
5.3.2. Glaciālās reljefa vidējformas
5.3.3. Lokālo pieledāja sprostezeru un Baltijas jūras stadiju krasta veidojumi
5.3.4. Iekšzemes kāpas
5.3.5. Upju ieleju sistēmas un nozīmīgākās upju ielejas
5.3.6. Nogāžu procesi un gravas
5.3.7. Baltijas jūras mūsdienu krasta procesi
5.3.8. Karsta un sufozijas veidojumi

6. Ģeoloģiskās attīstības vēsture

6.1. Latvija un litosfēras plātņu tektonika
6.2. Ediakara un kembrija klastiskās sedimentācijas baseini
6.3. Ordovika un silūra karbonātu sedimentācijas baseini
6.4. Devona un karbona sedimentācijas baseini
6.5. Sedimentācijas vide permā, triasā un jurā
6.6. Senās dzīvības formas pirmskvartārā
6.6.1. Paleontoloģiskie pētījumi un fosiliju kompleksu nomaiņa
6.6.2. Nozīmīgākās fosiliju grupas
6.7. Vides apstākļu izmaiņas kvartārā
6.7.1. Dabas apstākļi pleistocēnā
6.7.2. Dabas apstākļi holocēnā
6.8. Pēdējā apledojuma deglaciācija un reljefa attīstība
6.9. Neotektonika un seismiskās parādības
6.10. Baltijas jūras attīstība pēdējā leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā
6.11. Ezerdobes un to attīstība
6.12. Purvu veidošanās un attīstība

7. Zemes dzīļu resursi un dabas pieminekļi

7.1. Ģeoloģiskās vides daudzveidība
7.2. Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi
7.3. Derīgie izrakteņi un zemes dzīļu nogabali
7.3.1. Latvijas derīgo izrakteņu izmantošanas vēsture
7.3.2. Praktiski nozīmīgie derīgie izrakteņi
3.7.4. Mazizplatītie un problemātiskie derīgie izrakteņi
7.4. Pazemes ūdeņi
7.4.1. Pazemes ūdeņu veidošanās un izplatība
7.4.2. Pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs
7.4.3. Pazemes ūdeņu resursi un ieguve
7.4.4. Ģeotermālie resursi
7.4.5. Pazemes ūdeņu dabiskā aizsargātība, aizsardzība, piesārņojums

III ATMOSFĒRA

1. Latvijas klimata pētījumu attīstība
2. Galvenie klimatu noteicošie procesi un faktori

2.1. Saules radiācija
2.2. Atmosfēras cirkulācija un gaisa masas
2.3. Reljefa un Baltijas jūras ietekme uz klimatiskajiem apstākļiem

3. Klimatisko rādītāju reģionālās atšķirības

3.1. Temperatūras režīms
3.2. Nokrišņu režīms
3.3. Saules spīdēšanas ilgums un mākoņainums
3.4. Sniega sega
3.5. Atmosfēras spiediens un vējš
3.6. Augsnes temperatūras režīms

4. Klimatisko sezonu raksturojums

4.1. Ziema
4.2. Pavasaris
4.3. Vasara
4.4. Rudens

5. Veģetācijas periods un augšanas sezona
6. Fenoloģisko parādību raksturs un izmaiņu tendences
7. Urbānais klimats
8. Ekstremālās un bīstamās atmosfēras parādības
9. Klimatiskie resursi
10. Adaptācija klimata pārmaiņām
11. Atmosfēras gaisa kvalitāte un to ietekmējošie faktori

IV VIRSZEMES ŪDEŅI

1. Iekšējo virszemes ūdeņu pētījumi un hidroloģiskais monitorings
2. Upes

2.1. Vispārīgs raksturojums
2.2. Noteces režīms
2.3. Termiskais režīms
2.4. Ledus režīms
2.5. Plūdi un applūstošās teritorijas
2.6. Latvijas lielo upju raksturojums

3. Ezeri

3.1. Vispārīgs raksturojums
3.2. Ūdens līmeņa režīms
3.3. Termiskais režīms
3.4. Ledus režīms
3.5. Latvijas lielāko ezeru raksturojums

4. Ūdenskrātuves
5. Ūdens vides kvalitāte un to ietekmējošie faktori
6. Iekšējo virszemes ūdeņu saimnieciskā izmantošana un apsaimniekošana
7. Baltijas jūra

7.1. Baltijas jūras vispārējs apraksts
7.2. Ūdens straumes
7.3. Viļņi
7.4. Ūdens sāļums
7.5. Ūdens temperatūra
7.6. Vides piesārņojums
7.7. Baltijas jūras nozīme cilvēku dzīvē

V DZĪVĪBAS SFĒRA

1. Augsnes sega

1.1. Augsnes izpētes vēsture
1.2. Latvijas augsnes Eiropas un pasaules augšņu kontekstā
1.3. Augsnes segas daudzveidību ietekmējošie faktori
1.4. Latvijas augsnes segas raksturojums
1.5. Latvijas augšņu fizikālās un ķīmiskās īpašības
1.6. Latvijas augšņu ekoloģija
1.7. Augsne kā vides resurss
1.8. Augsnes aizsardzības aktuālās problēmas

2. Biota

2.1. Biotas izpētes vēsture Latvijā
2.2. Bioģeogrāfiskais iedalījums
2.3. Sugu daudzveidība
2.4. Veģetācija un ekosistēmu veidi
2.5. Saldūdeņi
2.6. Piejūra un virsāji
2.7. Purvi un avoti
2.8. Iežu atsegumi un alas
2.9. Dabiskie zālāji un mežmalas
2.10. Meži un krūmāji
2.11. Antropogēnās ekosistēmas
2.12. Biotas mainība holocēnā
2.13. Biotas mainības mūsdienu procesi

3. Baltijas jūras biota

3.1. Bioloģiskā daudzveidība
3.2. Svešzemju sugas Baltijas jūrā un Rīgas līcī

4. Latvijas ekosistēmu pakalpojumi un to novērtēšana

4.1. Ekosistēmu pakalpojumu koncepts un tā attīstības vēsture
4.2. Ekosistēmu pakalpojumu klasifikācija
4.3. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas pieejas
4.4. Latvijas ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas piemēri

VI IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMS

1. Iedzīvotāju skaita dinamika, struktūra un to ietekmējošie faktori

1.1. Latvijas demogrāfiskā attīstība
1.2. Iedzīvotāju izvietojuma un skaita izmaiņu īpatnības
1.3. Iedzīvotāju migrācija un ģeogrāfiskā mobilitāte
1.4. Sociāli demogrāfiskā struktūra

2. Apdzīvojums un tā pārmaiņas

2.1. Latvijas apdzīvojuma sistēmas attīstība
2.3. Pilsētu un lauku mijiedarbība
2.3. Rīgas nozīme Latvijas apdzīvojumā

VII SAIMNIECĪBAS ĢEOGRĀFIJA UN LATVIJAS VIETA PASAULĒ

1. Tautsaimniecības attīstība
2. Tradicionālās tautsaimniecības nozares

2.1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un šo nozaru rūpniecība
2.2. Ieguves un apstrādes rūpniecība
2.3. Enerģētika
2.4. Pakalpojumu sfēras nozares
2.6. Transporta ģeogrāfija
2.7. Sakaru ģeogrāfija un digitālā ekonomika

3. Latvijas vieta Eiropas Savienības un pasaules starptautiskajā darba dalīšanā

VIII AINAVAS

1. Ainavu pētījumu attīstība Latvijā
2. Latvijas dabas un ainavu kartēšana un rajonēšana
3. Latvijas ainavzemes un ainavapvidi
4. Zemes izmantošanas izmaiņas un ainavekoloģiskais vērtējums

4.1. Zemes izmantošanas vēsturisks apskats
4.2. Ainavekoloģisks vērtējums zemes izmantošanai 21. gadsimtā

5. Latvijas kultūrainava: laika slāņi, mantojums un reģionāli teritoriālais iedalījums

5.1. Laika slāņi ainavā
5.1.1. Muižu laiku ainavas
5.1.2. Nācijvalsts ainavas. Agrārā reforma un viensētu agroainavas veidošanās
5.1.3. Padomju perioda ainavas. Kolektivizācija un lauku industrializācija
5.1.4. Atgūtās valstiskās neatkarības ainavas. Īpašumu denacionalizācija un Eiropas Savienības periods
5.2. Kultūrainavas mantojums
5.3. Kultūrainavu reģioni

IX DABAS DAUDZVEIDĪBA UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS

1.  Dabas aizsardzība

1.1.  Dabas aizsardzības vēsture Latvijā
1.2.  Dabas daudzveidība Latvijā Eiropas Savienības kontekstā
1.3.  Latvija kā starpvalstu līgumu un konvenciju dalībvalsts
1.4.  Dabas daudzveidības aizsardzības sistēma Latvijā
1.5. Dabas aizsardzība un tautsaimniecība
1.6.  Praktiskas rīcības dabas daudzveidības saglabāšanai

2.  Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums un tā aizsardzība

2.1.  Kultūrvēsturiskais mantojums laiku lokos
2.2.  Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā
2.3.  Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzība mūsdienu Latvijā
2.4.  Kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana un aizsardzība

X LATVIJAS ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

1. Ilgtspējīgas attīstības koncepcija
2. Ilgtspējīgas attīstības raksturojums
3. Ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi
4. Latvijas attīstības plānošana
5. Latvijas attīstības ilgtspējība

5.1. Tautas attīstība
5.2. Sociālekonomiskā attīstība
5.3. Vides aizsardzība
5.4. Latvija 21. gadsimtā

LATVIA. LAND, NATURE, PEOPLE, COUNTRY. SUMMARY

SAĪSINĀJUMI

GLOSĀRIJS

LITERATŪRA

ATTĒLU UN TABULU AVOTI

PERSONU RĀDĪTĀJS